Dalsze prace nad zmianą Ustawy o ochronie zwierząt

5 maja, 2008/ by 

Dog in Book

Dog in Book

Właśnie toczy się proces nowelizujący Ustawę o ochronie zwierząt z 1997 r. Cały tekst „Ustawy ochronie praw zwierząt” dostępny jest na naszej stronie, pod adresem. Prace nabierają coraz większego tempa, wkrótce znajdą się na etapie konsultacji w komisjach sejmowych. Koalicja dla Zwierząt zrzeszająca kilkadziesiąt fundacji i stowarzyszeń z całej Polski powiększyła się obecnie o znaną międzynarodową fundację Viva! Akcja Dla Zwierząt! (www.viva.org.pl), a ta zaproponowała nowe rewolucyjne zmiany w przepisach prawnych.
Tym samym nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt bazować będzie nie tylko na treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Domowych z 13 listopada 1987 r. (CETS No. 125), lecz także w znacznej mierze na austriackiej federalnej Ustawie o ochronie zwierząt (TSchG nr 455 z 9 marca 1978 r.), wytyczającej kierunki rozwoju prawodawstwa krajów europejskich. Poszerzony zostaje katalog karalnych przypadków znęcania się nad zwierzętami poprzez uzupełnienie go o zakaz korzystania z niehumanitarnych metod tresury.
Treść propozycji zmiany ma zbliżyć polskie prawo do standardów wyznaczonych przez inne kraje europejskie, a w szczególności – Austrię. Nowością ma być nadanie uprawnienia do odbioru zwierzęcia funkcjonariuszom straży miejskiej. Dotychczas uprawnienie to przyznane było tylko funkcjonariuszom policji oraz upoważnionym przedstawicielom organizacji statutowo zajmujących się ochroną zwierząt.

Nowe obowiązki samorządów

Na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zostanie nałożony obowiązek wydania decyzji o odbiorze zwierzęcia, którego życie jest zagrożone, jeśli powiatowy lekarz weterynarii uzna taki odbiór za konieczny. Do czasu uzyskania zwrotu kosztów utrzymania zwierzęcia od właściciela, koszty te obligatoryjnie ponosić będzie gmina. Dzięki tak skonstruowanym przepisom nastąpi sprawniejsze odbieranie zwierząt w przypadkach niecierpiących zwłoki niż ma to miejsce obecnie. Rewolucyjną zmianą ma być wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Analogiczny § 16 pkt 5 austriackiej federalnej Ustawy o ochronie zwierząt (TSchG) stanowi: „Psy nie mogą być trzymane pod żadnym pozorem, także przejściowo, na łańcuchu lub na innego rodzaju uwięzi”. Ważną propozycją jest zakaz sprzedaży zwierząt domowych poza miejscem ich urodzenia lub hodowania. W rezultacie nastąpiłaby likwidacja sprzedaży zwierząt na targach, ulicy, giełdach samochodowych oraz w sklepach zoologicznych. Jednocześnie miałby być ustanowiony obowiązek posiadania paszportów oraz aktualnych zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt oferowanych do sprzedaży lub adopcji. Propozycja zmian przewiduje też wprowadzenie nowego podatku gminnego nałożonego na właścicieli niezachipowanych, niekastrowanych i niesterylizowanych psów i kotów.

Hodowle domowe

Hodowlę zwierząt domowych prowadzić mogłaby natomiast jedynie taka osoba, która zapewni zwierzętom warunki zgodne z wymogami Ustawy o ochronie zwierząt. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń zajmą się organy gminy właściwej ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli. Proponowany jest też zakaz hodowania, sprzedawania lub reklamowania psów typu bull oraz mieszańców ich ras – podyktowany koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i zwierzętom. Ta zmiana ma także na celu ograniczenie walk psów. Określenie ras typu bull miałoby nastąpić w drodze rozporządzenia.
Uregulowano utratę uprawnień właścicielskich względem zwierzęcia przewiezionego do schroniska. Właściciel miałby utracić prawo do jego własności z dniem wydania zwierzęcia do adopcji, jeśli minęło 14 dni od dnia przewiezienia zwierzęcia do schroniska W praktyce obecnie schroniska wydają zwierzęta do adopcji po odbyciu 14-dniowej kwarantanny.

Pozostałe planowane zmiany

Ważną zmianą ma być wprowadzenie zakazu nieuzasadnionych zabiegów na zwierzętach. Obecnie obowiązujący przepis nie jest wystarczającą barierą, na co wskazuje praktyka zarówno względem zwierząt domowych, jak i gospodarskich. Nowy przepis ma być analogiczny do obowiązującego przepisu ustawy austriackiej: „Zabrania się: zabiegów mających na celu wyłącznie zmianę wyglądu zewnętrznego zwierzęcia, kopiowania ogona, kopiowania uszu, przecinania strun głosowych, usuwania pazurów i zębów, przycinania dziobów”. Zaproponowano skreślenie przepisu zezwalającego na zabijanie zdziczałych psów. Kryteria zdziczenia nie zostały dotychczas jasno sprecyzowane, stwarzając przez to możliwość nadużyć, o czym świadczą toczące się procesy karne odnośnie odpowiedzialności za zastrzelenie psów domowych. Nowym zapisem ma być obligatoryjny przepadek zwierzęcia w razie popełnienia czynu z art. 35 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, czyli znęcania się. Według obecnie obowiązującej ustawy sąd orzeka przepadek zwierzęcia jedynie wtedy, gdy znęcanie ma znamiona szczególnego okrucieństwa (art. 35 ust. 2). Jednakże znaczna część czynów, które z punktu widzenia przeciętnej osoby są znęcaniem się ze szczególnym okrucieństwem, kwalifikowana jest przez sąd jako znęcanie „zwykłe”. Istotnym środkiem karnym proponowanym w nowelizacji jest zakaz posiadania zwierząt zasądzany w wymiarze od roku do lat 10 wobec osób, które dopuściły się czynu z art. 35 ust. 1 lub 2 ustawy. Nowe przestępstwa definiowane w projekcie to pozyskiwanie produktów żywnościowych oraz innych produktów ze zwierząt domowych takich jak psy i koty. Także przestępstwem ma być praktykowanie zoofilii. Jak uzasadnia swój projekt fundacja: „Koszty wprowadzenia w życie niniejszego projektu nie są znaczące. (…) Obciążenie sprzedawców oraz podmiotów wydających do adopcji zwierzęta domowe (głównie schronisk) kosztami zachipowania zwierzęcia, wyrobienia mu paszportu i uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia jest pozorne. Sprzedawcy uzyskają zwrot tych kosztów z ceny sprzedaży. Nabywca zwierzęcia, dbając o nie w sposób prawidłowy i tak poniósłby te koszty, gdyby zależało mu na dobrostanie nabytego zwierzęcia. (…) Obciążenie właścicieli psów i kotów niekastrowanych, niesterylizowanych i niechipowanych podatkiem na rzecz gminy zasili gminne budżety i ograniczy niekontrolowany rozród zwierząt, a także przyczyni się do zmniejszenia ich bezdomności. Gmina będzie mogła ustalić wysokość podatku wedle swego uznania, biorąc pod uwagę zasobność mieszkańców. Uzyskane w ten sposób środki będzie można przeznaczyć na walkę z bezdomnością na terenie gminy, w tym na prowadzenie gminnego rejestru hodowli. Gmina będzie mogła tez zakupić czytnik do chipów, co ułatwi odnajdywanie właścicieli zwierząt i obniży koszty pobytu tych zwierząt w schroniskach. Cena czytnika wynosi ok. 200 zł. Cena zachipowania jednego zwierzęcia to wydatek rzędu 50 zł, przy czym należy się spodziewać spadku cen chipowania wraz z upowszechnianiem się tej metody znakowania. Koszt sterylizacji suki to ok. 250 zł, zależnie od części kraju i wielkości zwierzęcia. Koszt sterylizacji kotki to ok. 150 zł. Koszt kastracji psa to ok. 120 zł. Koszt kastracji kocura to ok. 80 zł”.

Zobacz również

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o